Pryd i chwilio

What to look for - image of man looking through magnify glass

Pryd i chwilio?

Mae tai myfyrwyr ar gael drwy’r flwyddyn – felly peidiwch â brysio. Mae digon o ddewis.

Dydy rhai asiantaethau ddim yn rhyddhau eu rhestrau tai tan yn hwyrach yn y flwyddyn.

Argymhellwn i chi fynd i weld amrywiaeth o eiddo cyn llofnodi contract. Rhaid i chi sicrhau ei fod yn addas i chi, eich bod yn hapus i gyd-fyw â’r bobl dan sylw ac y gallwch ei fforddio.

Cofiwch fod yn rhaid cadw at gontract, felly peidiwch â theimlo bod yn rhaid i chi ei lofnodi.

Ble i chwilio?

Mae llawer o lefydd i chwilio am dai yn y sector rhent preifat. Argymhellwn i chi edrych ar restr tai sector preifat eich Prifysgol i weld landlordiaid achrededig. Ond gallwch hefyd holi’r sefydliadau canlynol am gyngor:

Y Gymdeithas Asiantau Gosod Tai Preswyl (ARLA)
http://www.arla.co.uk/

Y Gymdeithas Asiantau Gosod a Rheoli Tai (ALMA)
http://www.almacardiff.co.uk/

Y Cynllun Gosod Tai Cymeradwy Cenedlaethol (NALS)
http://www.nalscheme.co.uk/

Cymdeithas Genedlaethol yr Asiantau Gwerthu Tai (NAEA)
http://www.naea.co.uk/

Rhestrau Tai’r Prifysgolion

Mae’r Prifysgolion yn llunio rhestrau eu hunain o lety sy’n cynnwys tai yn yr ardal leol y gosodir gan landlordiaid sydd wedi cofrestru gyda Rhentu Doeth Cymru. Mae’r tai sydd ar y rhestrau llety hefyd yn cydymffurfio â chynlluniau trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth y Cyngor. Bydd y landlordiaid wedi cyflwyno’r holl dystysgrifau deddfwriaethol i’r Brifysgol hefyd.

Mae’r rhestrau llety yn gweithio gyda landlordiaid yn uniongyrchol felly os ydych yn rhentu eiddo sydd ar y rhestr, ni fydd angen i chi dalu ffioedd asiantaethau.

Sut i ddod o hyd i’r Rhestrau Tai ar gyfer eich Prifysgol

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Mewngofnodwch i’ch Porth Myfyrwyr neu gofynnwch am restr drwy anfon e-bost at: accomm@cardiffmet.ac.uk

Prifysgol De Cymru

Chwiliwch am lety ar Studentpad, sef chwilotwr llety am ddim i fyfyrwyr Prifysgol De Cymru.

Prifysgol Caerdydd

Nid yw Prifysgol Caerdydd yn darparu rhestr mwyach. Yn hytrach, caiff myfyrwyr eu cyfeirio at wasanaeth Gosod Tai Myfyrwyr Caerdydd, sydd â swyddfa yn Undeb y Myfyrwyr ac sy’n cael ei gynnal gan yr Undeb. Yn yr un modd â rhestrau llety Prifysgolion eraill, nid yw Gosod Tai Myfyrwyr Caerdydd yn codi ffioedd asiantaethau.

Ble i fyw?

Meddyliwch am yr ardal rydych am fyw ynddi.

  • Ydy’r tŷ yn agos at ganol y ddinas, adeiladau’r brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr?
  • Oes meddygfa, archfarchnad a fferyllfa gerllaw?

Mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd ac Atriwm Prifysgol De Cymru yn byw yn Cathays neu’r Rhath. Mae myfyrwyr campws y Mynydd Bychan yn byw yn ardal y Mynydd Bychan ac mae myfyrwyr Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn tueddu i fyw yn ardal y Rhath. Mae’r ardaloedd hyn yn agos at amwynderau lleol, ond dydy hynny ddim yn golygu na allwch fyw yn rhywle arall! Mae’n hawdd teithio yng Nghaerdydd ar droed, ar feic neu ar drên.

Cyngor ar Dai

Gall eich Prifysgol a’ch Undeb Myfyrwyr roi cyngor proffesiynol am ddim i chi ar bopeth sy’n ymwneud â llety. Gallwch gael mwy o wybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael i chi isod.

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

  • Gall y Llinell Gyngor ar Lety, sy’n cael ei chynnal gan Wasanaeth Llety Prifysgolion roi cyngor pwrpasol i fyfyrwyr ar eich hawliau cyfreithiol fel tenantiaid. Gall hefyd edrych dros gontractau tenantiaeth am delerau annheg.
  • Gall Cynghorydd Undeb y Myfyrwyr roi cyngor proffesiynol, diduedd am ddim i fyfyrwyr ar yr holl faterion sy’n ymwneud â thai a lles.

Prifysgol De Cymru

Prifysgol Caerdydd

  • Mae gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr y Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o adnoddau i’ch helpu gyda’ch anghenion tai.
  • Mae’r gwasanaeth Cyngor i Fyfyrwyr yn Undeb y Myfyrwyr yn rhoi arweiniad ynglŷn â phopeth sy’n ymwneud â thai, gan gynnwys rhoi cyngor pwrpasol ar eich hawliau cyfreithiol fel tenantiaid. Gall hefyd edrych dros gontractau tenantiaeth am delerau annheg.

Gall Swyddog Cyswllt Myfyrwyr Llety Caerdydd ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych a’ch cyfeirio at wasanaethau cymorth ychwanegol os oes angen. Cysylltwch â ni heddiw.

Gall Shelter Cymru roi cyngor ar dai i bob tenant yng Nghymru. Mae ganddynt adnoddau rhad ac am ddim ac ymgynghorwyr lleol sy’n medru rhoi cyngor i chi ar yr holl agweddau ar dai, gan gynnwys materion cyfreithiol, megis blaendaliadau a chontractau.

© Llety Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd