Gwastraff ac Ailgylchu

Cesglir deunydd ailgylchu a gwastraff bwyd bob wythnos. Cesglir gwastraff cyffredinol bob pythefnos. Mae gennych chi un ai finiau duon ar olwynion neu fagiau streipiau coch ar gyfer eich gwastraff cyffredinol, yn dibynnu ar lle rydych yn byw. Dim ond hyn a hyn o wastraff cyffredinol y gallwch ei gyflwyno yn yr ardaloedd bagiau a biniau felly mae’n bwysig ceisio ailgylchu cymaint â phosib. Os oes gennych fin gwyrdd, mae ar gyfer gwastraff gardd.

Gwiriwch eich dyddiadau casgluWaste collections

Rhaid rhoi deunydd ailgylchu a gwastraff ar y palmant i’w gasglu; rhaid ei roi allan cyn 6:00am ar ddiwrnod y casgliad a dim cynharach na 4:30pm y diwrnod cynt.

Mae casgliadau’n digwydd gydol y dydd o 6am tan 10pm.

Dylech fynd â’ch bin wedi ei wagio a’ch cadi bwyd yn ôl i mewn i’ch eiddo erbyn 9am y bore wedi’r casgliad.

I ddarganfod p’un ai biniau neu fagiau mae angen eu defnyddio ar gyfer casgliadau ailgylchu a gwastraff yn eich eiddo chi, rhowch eich cod post ar wefan y cyngor.

Bydd y canlyniadau’n dangos eich 4 dyddiad casglu nesaf a pha finiau / bagiau mae angen i chi eu defnyddio.

Os yw eich eiddo’n defnyddio bagiau streipiau coch ar gyfer gwastraff cyffredinol a’ch bod newydd symud i eiddo ac nad oes gennych rai, bydd angen i chi gyflwyno prawf o gartref newydd (cytundeb tenantiaeth / llythyr cwblhau / datganiad nwy/trydan/dŵr) cyn i chi allu cael bagiau. E-bostiwch eich prawf o gartref newydd i rheoligwastraff@caerdydd.gov.uk. Gallwch hefyd bostio copi i Rheoli Gwastraff, Depo Ffordd Lamby, Tredelerch, CF3 2HP neu alw draw o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8.30am a 4pm. Ni allwn ddychwelyd dogfennau gwreiddiol, felly anfonwch gopïau os gwelwch yn dda.

Mae’r bagiau ailgylchu gwyrdd ar gyfer deunydd ailgylchu sych, yn cynnwys deunydd plastig a thun, a chesglir y rhain bob wythnos.  Edrychwch pa bethau y gallwch eu hailgylchu

Cofiwch wagio a golchi unrhyw gynwysyddion bwyd a diod cyn eu hailgylchu.

Bydd y bagiau ailgylchu gwyrdd yr un rhai p’un a ydych yn byw mewn ardal biniau olwynion neu fagiau bin. Os ydych yn byw mewn fflat mae’n bosib bod gennych fin gwyrdd pedair olwyn ar gyfer eich bagiau gwyrdd.

Mae bagiau ailgylchu gwyrdd ar gael yn rhad ac am ddim gan Gyngor Dinas Caerdydd. Mae modd i chi gasglu’r rhain o adeiladau hamdden a llyfrgelloedd y Cyngor a derbynfa Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Gallwch eu harchebu ar-lein yn ogystal.

Mae’r Cyngor yn casglu gwastraff bwyd tai bob wythnos. Mae gan bob tŷ yng Nghaerdydd gadi cegin a chadi ymyl y ffordd i gael gwared ar wastraff bwyd.

Mae’r cadis bwyd ar gyfer bwyd wedi ei goginio neu amrwd, yn cynnwys croen ffrwythau a llysiau, gweddillion, plisgyn wy, bagiau te a gwaddodion coffi. Dysgwch sut i ddefnyddio’r cadis gwastraff bwyd. 

Mae bagiau cadis a chadis gwastraff bwyd ar gael yn rhad ac am ddim gan Gyngor Dinas Caerdydd. Gallwch eu harchebu ar lein neu drwy ffonio C2C ar 02920 872088 neu dewch i nôl rhai o ganolfan hamdden neu lyfrgell y Cyngor neu o dderbynfa Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd ac o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Wyddoch chi?

  • Mae un cadi o wastraff bwyd yn creu digon o drydan i wylio 90 munud o Netflix ar y teledu!
  • Gall ailgylchu 30 croen banana greu digon o ynni i bweru sychwr gwallt am 10 munud, mwy na digon o amser i’ch paratoi ar gyfer diwrnod yn y brifysgol.
  • Gallai 29 bag te wedi’u hailgylchu greu digon o drydan i wefru gliniadur yn llawn

Mae Ailgylchu dros Gymru yn esbonio mwy am fanteision ailgylchu gwastraff bwyd yn y fideos byr hyn. Am fwy o wybodaeth, ewch i’w gwefan yn www.recycleforwales.org.uk/cy/BwydMyfyrwyr

Bydd Cyngor Caerdydd yn casglu ailgylchu a gwastraff ychwanegol o’ch eiddo, am dâl bach, os ydych:

  • Yn achlysurol yn creu gormod o sbwriel ar gyfer eich bin du neu eich bagiau streipiau coch,
  • Yn symud allan o’ch eiddo, ac angen cael gwared â gwastraff ychwanegol, neu
  • Ddim yn gallu aros am eich dyddiad casglu arferol ar gyfer casgliad gwastraff swmpus.

I gael rhagor o wybodaeth a dyfynbris, ffoniwch 02920 717761.

Cofiwch, os ydych yn byw yng Nghaerdydd, gallwch ailgylchu amrywiaeth o eitemau am ddim yng Nghanolfannau Gwastraff ac Ailgylchu y Cartref y Cyngor.

 

Eitemau Swmpus

Mae’r Cyngor yn gweithio gyda Sefydliad Prydeinig y Galon i gasglu dodrefn, eitemau trydanol mawr, bagiau o ddillad ac eitemau’r cyfryngau AM DDIM, cyn belled â’u bod mewn cyflwr da.

Archebwch gasgliad ar-lein neu ffoniwch rif ymroddedig Caerdydd ar 0808 250 0260. Dysgwch fwy am beth y gellir ei gasglu drwy fynd i’w gwefan.

Os nad yw eich eitem mewn cyflwr digon da i’w roi, mae’r cyngor yn cynnig gwasanaeth casgliad swmpus.  Os gall eich eitem gael ei ailgylchu, byddant yn ei gasglu am ddim!

Mae’n bwysig eich bod yn gwaredu eitemau swmpus a gwastraff a deunyddiau ailgylchadwy eraill yn gyfreithiol, neu gallech fod mewn perygl o dderbyn dirwy (heb sôn am y niwed y gall ei achosi i’r amgylchedd!) I gael mwy o wybodaeth, darllenwch y daflen wybodaeth hon gan Taclo Tipio Cymru.

Os ydych wedi rhoi eich gwastraff ac ailgylchu ar y briffordd ar y diwrnod casglu cywir ond nad yw’r Cyngor wedi’i gasglu, mae angen i chi roi gwybod i Cysylltu â Chaerdydd ar 02920 872088 cyn gynted â phosibl. Fel hyn, os byddwch yn derbyn hysbysiad cosb benodedig er nad oes bai arnoch chi, bydd cofnod o’r casgliad a fethwyd ar y system. Gallwn ddefnyddio’r cofnod hwn i apelio’r hysbysiad cosb. Cyn rhoi gwybod am gasgliad a fethwyd i’r Cyngor, defnyddiwch y rhestr wirio hon i sicrhau eich bod wedi rhoi’r gwastraff a’r ailgylchu allan yn gywir.

Os oes gennych eitem fawr yr ydych am gael gwared ohoni gallwch ddefnyddio gwasanaeth casglu gwastraff swmpus y cyngor.

Mae’r cyngor yn casglu eitemau ac offer fel:

  • gwelyau
  • matresi
  • oergelloedd
  • rhewgelloedd a

Dysgu mwy am y costau a sut i drefnu casgliad gwastraff swmpus.

Mae’n bwysig eich bod yn gwaredu eitemau swmpus a gwastraff arall a deunydd ailgylchadwy yn briodol, neu gallech gael dirwy (heb sôn am y niwed y gallai achosi i’r amgylchedd!) I gael rhagor o wybodaeth, edrychwch ar y daflen wybodaeth hon gan Taclo Tipio Cymru

Angen eich atgoffa?  Lawrlwythwch yr ap!

Mae’r Cyngor wedi datblygu ap i’ch helpu i osgoi colli casgliad gwastraff.  Mae hyd yn oed modd i chi adrodd am dipio anghyfreithlon.

Chwiliwch am “Cardiff Gov” yn y Google Play Store neu’r Apple App Store.

Nodyn atgoffa wythnosol drwy e-bost

Gallwch hefyd gofrestru i dderbyn nodyn atgoffa wythnosol am ddim drwy e-bost – defnyddiol os nad oes gennych ffôn clyfar.

Byddwch yn derbyn e-bost y noson cyn dyddiad eich casgliad. Bydd eich e-bost yn eich atgoffa pa finiau/bagiau/sachau sydd angen eu gosod allan i’w casglu.

Byddwn hefyd yn rhoi gwybod i chi am unrhyw newid i’ch diwrnod casglu yn sgil Gwyliau Banc, a byddwn yn anfon y newyddion ailgylchu a gwastraff diweddaraf i chi gydol y flwyddyn e.e. Cyngor ailgylchu adeg y Nadolig.

Gallwch ddewis peidio tanysgrifio o’ch gwasanaeth atgoffa drwy e-bost ar unrhyw adeg.

I gofrestru nodwch eich rhif tŷ a’ch cod post, a dilynwch y cyfarwyddyd ‘Cofrestru/Dadgofrestru i dderbyn e-byst atgoffa i’r cyfeiriad hwn.

Byddwch yn derbyn e-bost croeso fel eich bod yn gwybod bod eich cofrestriad wedi bod yn llwyddiant. Does dim angen i chi wneud dim byd arall.

© Llety Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd