Gwastraff ac Ailgylchu

Cesglir gwastraff ac ailgylchu bob wythnos. Caiff gwastraff cyffredinol ei gasglu fesul pythefnos. Byddwch naill ai gyda biniau olwynion du neu fagiau â streipiau coch ar gyfer eich gwastraff cyffredinol yn ddibynnol ar ardal lle rydych yn byw. Mae faint o wastraff cyffredinol y cewch ei roi allan yn gyfyngedig yn ardaloedd bagiau ac ardaloedd biniau, felly mae’n bwysig ceisio ailgylchu cymaint ag y gallwch.  Os oes gennych fin gwyrdd, mae hwn ar gyfer gwastraff gardd.

Gwiriwch eich dyddiadau casgluWaste collections

Mae’n rhaid rhoi ailgylchu a gwastraff allan ar y palmant i’w casglu, cyn 6:00am ar y diwrnod casglu, neu ddim cynharach na 4:30pm y diwrnod cynt.

Cynhelir casgliadau o 6am tan 10pm ar y diwrnod casglu

Dychwelwch eich bin gwag (os oes un gennych) a’ch cadi bwyd i mewn i ffiniau eich eiddo erbyn 9am y diwrnod ar ôl y casgliad.

I ddarganfod p’un ai biniau neu fagiau mae angen eu defnyddio ar gyfer casgliadau ailgylchu a gwastraff yn eich eiddo chi, rhowch eich cod post ar wefan y cyngor.

Bydd y canlyniadau yn dangos y 4 dyddiad casglu nesaf yn ogystal â pha gynhwysyddion bagiau sydd eu hangen arnoch.

Os yw eich eiddo yn defnyddio bagiau streipiau coch ar gyfer gwastraff cyffredinol ac rydych newydd symud i mewn i eiddo ac nid oes gennych fagiau, bydd angen i chi ddangos tystiolaeth o’ch cyfeiriad preswylio (cytundeb tenantiaeth/ llythyr cwblhau ar gyfer eiddo / datganiad cyfleustodau cychwynnol) cyn cael cyflenwad o fagiau. E-bostiwch eich tystiolaeth o gyfeiriad preswylio newydd i rheoligwastraff@caerdydd.gov.uk.  Galwch hefyd anfon copi drwy’r post i: Rheoli Gwastraff, Depo Ffordd Lamby, Tredelerch, CF3 2HP. Sylwer na allwn ddychwelyd ddogfennau gwreiddiol, felly anfonwch gopïau yn unig atom ni.

Os cesglir y gwastraff cyffredinol mewn bin olwynion ar gyfer eich eiddo, dylai perchennog yr eiddo sicrhau bod un ar gael ar ddechrau’r denantiaeth.  Bydd cyflenwi bin newydd os collwyd neu dygwyd yn costio £25 a gellir ei drefnu drwy ffonio 029 2087 2088.

Y bagiau ailgylchu gwyrdd sydd ar gyfer ailgylchu cartref.  Mae hyn yn cynnwys papur, cardfwrdd, tuniau, caniau, erosolau, jariau a photeli gwydr a photeli, tybiau a hambyrddau plastig.  Cânt eu casglu bob wythnos. Dyma fanylion yr hyn y cewch ei ailgylchu.

Os oes gennych chi ddarnau mawr o gardfwrdd nad ydynt yn ffitio yn eich bag gwyrdd, rhowch nhw allan i’w casglu wrth ochr eich bagiau a byddant yn cael eu casglu.

Sicrhewch eich bod yn gwagio ac yn golchi unrhyw gynhwysyddion bwyd a diod cyn eu hailgylchu.

Bydd yr un bagiau gwyrdd pa bynnag sydd gennych, bin olwynion neu ardal bagiau bin. Os ydych yn byw mewn fflat, gall fod gennych fin mawr ar bedair olwyn ar gyfer eich bagiau gwyrdd.

Darperir bagiau ailgylchu gwyrdd yn rhad ac am ddim gan Gyngor Caerdydd. Gallwch eu casglu gan adeiladau hamdden a llyfrgelloedd y Cyngor, gan Undeb y Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd a chan Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Gallwch eu harchebu ar-lein hefyd

Cesglir gwastraff bwyd bob wythnos yng Nghaerdydd. .

Darperir bagiau bwyd a chadis gwastraff bwyd yn rhad ac am ddim gan Gyngor Dinas Caerdydd. Gallwch eu harchebu ar-lein neu ffonio llinell gymorth y Cyngor, C2C ar 02920 872088. Gallwch hefyd gasglu bagiau cadi mewn canolfan hamdden neu lyfrgell y Cyngor, neu gan Undeb y Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd a chan Goleg Cerdd a Drama

Mae cadis bwyd ar gyfer eich holl fwyd diangen wedi ei goginio neu amrwd, gan gynnwys croen ffrwythau a llysiau, olin bwyd, plisgennau wy, bagiau te a choffi wedi’i falu.

Dysgwch sut i ddefnyddio eich cadis gwastraff bwyd.

Wyddoch chi?

 • Mae un cadi o wastraff bwyd yn creu digon o drydan i wylio 90 munud o Netflix ar y teledu!
 • Gall ailgylchu 30 croen banana greu digon o ynni i bweru sychwr gwallt am 10 munud, mwy na digon o amser i’ch paratoi ar gyfer diwrnod yn y brifysgol.
 • Gallai 29 bag te wedi’u hailgylchu greu digon o drydan i wefru gliniadur yn llawn

Mae Ailgylchu dros Gymru yn rhoi rhagor o wybodaeth am fuddion ailgylchu gwastraff bwyd yn y fideos byr isod. I gael gwybod mwy neu am ragor o awgrymiadau ar ailgylchu eich gwastraff bwyd, ewch i’w gwefan yn https://www.recycleforwales.org.uk/cy/BwydMyfyrwyr.

Bydd Cyngor Caerdydd yn casglu gwastraff ychwanegol o’ch eiddo am ffi fach yn yr achosion canlynol:

 • o bryd i’w gilydd, os oes gormod o sbwriel i’w ffitio yn eich bin du neu eich bagiau streipiau coch,
 • os ydych yn symud allan o’ch eiddo ac mae angen i chi waredu gwastraff ychwanegol, neu
 • os na allwch aros tan y dyddiad casglu a roddwyd ar gyfer casglu gwastraff swmpus.

Am ragor o wybodaeth ac i gael dyfynbris, ffoniwch 029 2087 2088

Cofiwch, os ydych yn byw yng Nghaerdydd, gallwch ailgylchu amrywiaeth o eitemau am ddim yng Nghanolfannau Gwastraff ac Ailgylchu y Cartref y Cyngor.

 

Eitemau Swmpus

Gall yr YMCA gasglu am ddim yr eitemau cartref, eitemau trydanol a chelfi sydd mewn cyflwr digon da i’w hailwerthu.  I gael gwybod mwy, ffoniwch 029 2049 5114.

Os nad yw eich eitem mewn cyflwr digon da i’w rhoddi, mae’r cyngor yn cynnig gwasanaeth casglu.  Os gellir ailgylchu eich eitem, bydd y cyngor yn ei chasglu am ddim!

Mae’n bwysig eich bod yn gwaredu eitemau swmpus a gwastraff a deunyddiau ailgylchadwy eraill yn gyfreithiol, neu gallech fod mewn perygl o dderbyn dirwy (heb sôn am y niwed y gall ei achosi i’r amgylchedd!) I gael mwy o wybodaeth, darllenwch y daflen wybodaeth hon gan Taclo Tipio Cymru.

Os ydych wedi rhoi eich gwastraff ac ailgylchu ar y briffordd ar y diwrnod casglu cywir ac nid yw’r Cyngor wedi ei gasglu, mae angen i chi adrodd am hyn i Gysylltu â Chaerdydd ar 02920 872088 cyn gynted â phosibl. Yn y ffordd hon os cewch hysbysiad cosb benodedig pan nad arnoch chi oedd y bai, bydd cofnod o’r casgliad a fethwyd ar y system y gellir ei ddefnyddio i apelio’r gosb benodedig. Cyn adrodd am gasgliad a fethwyd i’r Cyngor, defnyddiwch y rhestr wirio hon i sicrhau eich bod wedi rhoi eich gwastraff a’ch ailgylchu mewn modd cywir.

Os cewch ddirwy gan y Cyngor am drosedd ailgylchu neu wastraff gallwch dalu ar-lein ar wefan y cyngor.

Talu dirwy ailgylchu a gwastraff

Troseddau y gallwch gael dirwy amdanynt yw:

 • Sbwriela (gan gynnwys o’ch cerbyd)
 • Baw Cŵn
 • Hysbysiadau sbwriela ar stryd a hysbysiadau glanhau sbwriel
 • Graffiti a rhoi posteri’n anghyfreithlon
 • Cyflwyno gwastraff yn anghywir neu ddefnyddio biniau /bag am y mathau anghywir o wastraff /ailgylchu.

Angen eich atgoffa?  Lawrlwythwch yr app!

Mae’r Cyngor wedi datblygu ap i’ch helpu i beidio â cholli eich casgliad sbwriel eto.  Gallwch hyd yn oed adrodd ar dipio anghyfreithlon.

Chwiliwch am “Caerdydd Gov” yn Google Play Store neu Apple App Store.

© Llety Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd