Symud i mewn

Cyn i chi symud o’ch neuaddau preswyl i lety yn y sector rhent preifat, meddyliwch o flaen llaw am yr hyn fydd angen i chi ei wneud, fel eich bod yn barod i symud yn yr Haf.

Fel ‘tenant cyn bo hir’ bydd gennych hawliau a chyfrifoldebau wrth fyw yn yr eiddo, ac mae’n bwysig eich bod chi’n deall beth i’w ddisgwyl.  Rydyn ni hefyd am eich cadw’n ddiogel a sicrhau bod eich amser yn byw yn y gymuned yn ddifyr, felly rydyn ni wedi rhoi 5 cam cyflym (PDF) at ei gilydd i’ch helpu chi.

Rydym hefyd wedi creu e-fodiwl ar y cyd â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd i amlygu’r ffactorau pwysig sydd angen i chi eu gwybod ynghylch bfyw yn eich cymuned newydd.  Atebwch y cwestiynau ar yr arolwg hwn i weld pa mor dda rydych chi’n nabod eich cymuned newydd.

Cofiwch ein dilyn ni ar Twitter a’n hychwanegu fel ffrind ar Facebook, i gael yr awgrymiadau a’r cyngor diweddaraf. #HallsToHomes

Camau cyntaf

Gofynnwch i’ch landlord/asiant am restr eiddo, a’i darllen yn ofalus.

Mae’n nodi beth sydd yn yr eiddo a chyflwr y tŷ.  Dylech nodi unrhyw broblemau, crafiadau a staeniau amlwg arni, a rhestru unrhyw eitemau sydd ar goll neu wedi’u difrodi.  Tynnwch luniau (gyda dyddiadau arnynt) o bob ystafell ac unrhyw broblemau difrifol.  Sicrhewch eich bod yn cytuno ar y rhestr gyda’ch landlord/asiantaeth a bod y ddwy ochr yn ei llofnodi. Cadwch gopi o’r rhestr a sicrhewch ei bod wrth law pan fyddwch yn symud allan.

Edrychwch am y mesuryddion nwy a thrydan

Cysylltwch â’r cwmnïau cyfleustodau â’r darlleniadau mesurydd a’r dyddiad y symudoch i mewn – cadwch nodyn o’r darlleniadau i’ch hun.  Mae hyn yn eich atal rhag talu am nwy a thrydan a ddefnyddiwyd gan y tenantiaid blaenorol.  Os ydych yn rhannu tŷ, gofynnwch i enw pob tenant gael ei roi ar y biliau. Drwy wneud hyn, ni fydd un person yn gwbl gyfrifol am y biliau.  Trefnwch filiau eraill fel dŵr a thrwyddedau teledu. Dylai pawb sy’n byw yn y tŷ gytuno ar sut y byddwch yn talu.

Dewch o hyd i’r bocs ffiws, tapiau stopio a sut i ddiffodd y dŵr/nwy a thrydan.

Sicrhewch fod eich blaendal wedi’i ddiogelu

Rhaid i’ch landlord neu’ch asiant rheoli ddiogelu’ch blaendal drwy gynllun Diogelu Blaendal Tenantiaeth.  Mae hyn yn ofynnol dan y gyfraith. Sicrhewch fod gennych fanylion am eich blaendal a lle mae’n cael ei ddiogelu.  Bydd angen y wybodaeth hon arnoch pan symudwch allan.  Os ydych yn anghytuno gyda’ch landlord ynghylch faint o’r blaendal y mae gennych hawl iddo ar ddiwedd tenantiaeth, caiff y blaendal ei ddiogelu gan gynllun llywodraethol nes datrys y mater. Os oes gan y tŷ larwm diogelwch, cofiwch ei ddefnyddio!  Os nad ydych gallech dorri amodau yswiriant cartref y landlord a’ch yswiriant eiddo eich hun.

Iechyd a Diogelwch

Sicrhewch fod larymau tân wedi’u gosod a’u bod yn gweithio, a chynlluniwch lwybr dianc rhag ofn bod tân.  Os oes gennych bryderon, trefnwch home fire safety check  â Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

Sicrhewch fod eich tystysgrif diogelwch nwy wedi’i diweddaru.  Gofynnwch i’ch landlord/asiant gosod tai ddangos y dystysgrif i chi – mae’n rhaid iddo wneud hyn yn ôl y gyfraith.  Dilynwch gyngor gan y Gofrestr Diogelwch Nwy am aros yn ddiogel yn eich tŷ myfyriwr.

Cofrestrwch â meddyg lleol a chadwch y rhifau wrth law

Mae’n well gwneud hyn y foment y cyrhaeddwch yn hytrach nag aros nes eich bod yn sâl – gallai gymryd pythefnos i gofrestru! Dewch o hyd i feddygfa yn eich ardal chi.

Os ydych yn penderfynu cerdded adref ar ôl noson allan, cerddwch gyda’ch ffrindiau a hynny i lawr strydoedd wedi’u goleuo. Peidiwch â defnyddio tacsi didrwydded – teithiwch gyda ffrindiau ac eisteddwch gyda’ch gilydd.

Trefnwch i gael trwydded parcio

Neu hyd yn oed yn wella, arbedwch £2,200 y flwyddyn drwy beidio dod â char i’r Brifysgol!

Cofrestrwch eich eiddo yn www.immobilise.com sy’n wasanaeth cofrestru eiddo am ddim, a threfnwch yswiriant i’ch eiddo personol.

Peidiwch â bod yn rhy swnllyd

Dydy pawb ddim yn hoffi clywed cerddoriaeth swnllyd/gweiddi cyson drwy’r wal neu yn y stryd.  Gormod o sŵn? Gall Swyddogion Gorfodi Sŵn helpu.

Lawrlwythwch ein Rhestr Wirio Symud i MewN (PDF) i weld beth sydd angen i chi ei wneud wrth symud i mewn.  Ticiwch bob pwynt ar ôl ei wneud! Gall landlordiaid ac asiantau gosod tai wneud cais am gopïau am ddim i’w harddangos mewn eiddo myfyrwyr drwy e-bostio lletycaerdydd@caerdydd.gov.uk

© Llety Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd