Caru eich cartref wrth adael

Byw yn neuaddau preswyl Prifysgol Caerdydd, Met Caerdydd neu Liberty Living? Lawrlwythwch y poster!

Mae Caru Cyn i Chi Adael yn gynllun casglu gwastraff ac ailgylchu elusennol diwedd y tymor blynyddol wedi’i sefydlu i sicrhau nad yw symud allan ar ddiwedd y tymor yn achosi straen ac yn gadael ein cymunedau yn lan ac yn daclus.

Mae’r cynllun yn cynnwys casglu eitemau nad oes eu heisiau i’w hailddefnyddio, felly pan fyddwch yn symud allan, cyfrannwch nhw, peidiwch â’u taflu!

Nodwch fod y cynllun hwn ar waith rhwng mis Mai a mis Medi bob blwyddyn

Byw mewn llety rhent? Lawrlwythwch i daflen ddefnyddiol hon!

24 Man Cyfrannu

sydd wedi’u sefydlu yn neuaddau preswyl ac Undebau Myfyrwyr ledled y ddinas lle y gallwch gyfrannu dillad, eitemau trydanol bach, llyfrau, CDs, DVDs ac eitemau’r gegin (platiau, mygiau, ffyrc a chyllyll, padellau ac ati).

41 banc ailddefnyddio’r YMCA

ar waith trwy’r flwyddyn i gasglu dillad, esgidiau, bagiau, tecstilau, eitemau trydanol bach, llyfrau, CDs/DVDs.

Dewch o hyd i’ch Man Cyfrannu agosaf yma

Nwyddau eraill nad oes eu heisiau

Gellir cyfrannu Beiciau i Weithdy Beiciau Caerdydd, project ailgylchu beiciau nid-er-elw yn Uned 9 Gweithdai Gabalfa, CF14 3AY (y tu ôl i’r Staples mawr oddi ar Western Avenue). Gall pobl gyfrannu beiciau nad oes eu heisiau ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 10am a 4pm. Caiff beiciau wedi’u cyfrannu eu hailwampio gan dîm ymroddedig o wirfoddolwyr a chânt eu gwerthu wedyn bob prynhawn dydd Gwener 1-5pm ac ar ddydd Sadwrn cyntaf bob mis 10am-12pm. Am fwy o fanylion ffoniwch 02920 616783  neu ewch i www.cycletrainingwales.org.uk

Gallwch ddod â dodrefn i siop yr YMCA yn Uned N2 Ystâd Ddiwydiannol Colchester Avenue, Caerdydd, CF23 9AP.   E-bostiwch Cardiff.ColchesterShop@ymca.org.uk neu ffoniwch 029 2049 5114 i drefnu casgliad am ddim.

Gellir hefyd gyfrannu ystod o eitemau bach i Benthyg. Maen nhw ar agor bob dydd Sadwrn rhwng 11am a 1pm yn yr Hen Lyfrgell, Tredelerch.

Ydych chi wedi meddwl am beth i’w wneud gyda’ch gwastraff a’ch ailgylchu pan fyddwch yn symud allan ar ddiwedd y tymor?

Bydd ei adael ar y palmant ar eich dyddiad symud allan, heb drefnu hynny o flaen llaw, yn arwain at Hysbysiad Cosb Benodedig o hyd at £100! Gallai ei adael yn yr eiddo arwain at y landlord neu asiant yn diddymu’r arian o’ch blaendal!

Fel tenantiaid, EICH CYFRIFOLDEB CHI yw gwaredu’r holl sbwriel o’r eiddo a’r gerddi blaen/cefn, ac o’r palmant pan nad eich diwrnod casglu yw ef. Rydym yn deall y gallech chi fod yn symud allan ar ddiwrnod pan na chaiff eich gwastraff ei gasglu, felly rydym wedi llunio sawl awgrym i’ch helpu i reoli’r sefyllfa hon, ac i’ch helpu i osgoi colli arian oherwydd dirwyon neu ddiddymiadau yn eich blaendal!

Dyma’ch dewisiadau:

1. Cynllunio ymlaen llaw, sicrhewch eich bod yn gwybod eich diwrnodau casglu! Rhowch eich gwastraff a’ch ailgylchu allan i’w casglu ar eich diwrnod casglu arferol.

Cofiwch y caiff ailgylchu a gwastraff bwyd eu casglu BOB WYTHNOS ac y caiff gwastraff cyffredinol ei gasglu BOB PYTHEFNOS

Dyma’r dyddiadau casglu gwastraff cyffredinol yn eich ardal ar gyfer mis Mai a mis Mehefin:

Cathays /Gabalfa / Pen-Y-Lan

 • Dydd Iau 9 Mai (diwrnod yn hwyrach na’r arfer oherwydd gŵyl y banc)
 • Dydd Mercher 22 Mai
 • Dydd Mercher 5 Mehefin
 • Dydd Mercher 19 Mehefin

Plasnewydd (Y Rhath)

 • Dydd Mercher 15 Mai
 • Dydd Iau 30 Mai (diwrnod yn hwyrach na’r arfer oherwydd gŵyl y banc)
 • Dydd Mercher 12 Mehefin
 • Dydd Mercher 26 Mehefin

Sicrhewch fod gwastraff ac ailgylchu ar y palmant yn y cynwysyddion cywir ar ôl 4.30pm y noson cyn y diwrnod casglu (Dydd Mawrth) – ewch â biniau/cadis/sachau wedi’u gwacau yn ôl i’r eiddo erbyn 9am ddydd Iau.

Ni fydd casgliadau ymyl y ffordd ychwanegol ar y penwythnos a dylid symud yr holl wastraff o’r eiddo a’r gerddi.

Ni ddylech adael unrhyw sbwriel ar y strydoedd y tu allan yr amseroedd casglu, os byddwch yn gwneud hyn, byddwch yn wynebu dirwy.

2. Cyn i chi bacio eich car i adael, mynd i’ch Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref lleol

 • Gallwch waredu gwastraff ac ailgylchu AM DDIM mewn Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref
 • Cyn i chi bacio eich car i adael, beth am fynd i’r CAGC i ailgylchu gweddill eich eitemau? Ceir yno sgipiau ar gyfer mwy na 20 o wahanol ddeunyddiau.
 • Ffordd Lamby yw’ch CAGC agosaf
 • Cofiwch y bydd angen ID (e.e. cytundeb tenantiaeth) arnoch i brofi eich bod yn breswylydd.
 • Os ydych yn defnyddio fan, bydd angen bwcio lle iddo o flaen llaw.

3. WYDDECH CHI: Mae’r Cyngor yn gallu cynnig casgliad cartref am ddim ar gyfer nifer o eitemau mawr e.e. oergelloedd, offer trydanol mawr.

Mae angen trefnu’r casgliad ymlaen llaw drwy gysylltu â Cysylltu â Chaerdydd ar (029) 20872088

Nid yw pob eitem am ddim. Mae mwy o wybodaeth am ba eitemau y codir tâl am eu casglu ar gael ar wefan y Cyngor.

4. Talu am gasgliad wedi’i drefnu.

Mae’r ymgyrch “Caru Cyn i Chi Fynd” yn falch o bartneru â’n partner elusennol, YMCA Caerdydd.

Cafwyd ymateb enfawr gan fyfyrwyr Caerdydd i’r Cynllun Caru Cyn i Chi Fynd y llynedd gyda mwy na 21 tunnell o eitemau’n cael eu casglu.

Mae dillad, eitemau trydanol, cyfryngau a manion yn cael eu casglu ar gyfer yr YMCA i ail-fuddsoddi’n uniongyrchol mewn projectau a gwasanaethau ar gyfer pobl ddigartref yn Sefydliad Tai YMCA Caerdydd.

Mae eitemau’r gegin yn cael eu storio dros yr haf gan yr YMCA a’u gwerthu i fyfyrwyr ar ddechrau’r tymor ar bris wedi’i ostwng yn fawr, gydag enillion yn mynd at Sefydliad Tai’r YMCA.

Dewch yn ôl i’r dudalen yma ym mis Awst am fanylion am werthiannau manion. Cynhelir y rhain fel arfer yn ystod wythnos y glas.

Cyngor: ar y diwrnod symud allan, llanwch eich car â gwastraff ychwanegol neu eitemau amldro ac eich â nhw i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Y Cartref/Pwynt Casglu Ardal Werdd CYN i chi roi eich eiddo yn y car.

© Llety Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd