Llety Caerdydd: COVID-19

Caru Caerdydd Cyn i Chi Fynd

Mae gan y rhan fwyaf o fyfyrwyr ailgylchu a gwastraff ychwanegol pan fyddant yn symud tŷ, felly mae’n bwysig cynllunio sut rydych yn mynd i reoli’r pethau ychwanegol hynny pan fyddwch yn symud a deall sut gallwch Garu Caerdydd Cyn i Chi Fynd.

Crëwyd yr ymgyrch Caru Caerdydd Cyn i Chi Fynd i helpu i leihau faint o wastraff y mae myfyrwyr yn ei daflu allan pan fyddant yn symud ac mae’n rhoi cyfleoedd i roi eitemau i achosion da.

Mae’r cynllun hwn yn cefnogi myfyrwyr drwy ddarparu dewis amgen mwy moesegol ac amgylcheddol gynaliadwy yn lle anfon tunelli o wastraff i safleoedd tirlenwi neu losgi bob blwyddyn, sy’n helpu’r amgylchedd ac eraill – rhywbeth i ymfalchïo ynddo!

Dyma gyngor i fyfyrwyr isod…

Caru cyn i chi fyndCyn i chi fynd

Gall symud fod yn straen, ond peidiwch â phoeni!  Mae llawer o opsiynau ar gael i chi i’ch helpu i reoli’r gwastraff a’r ailgylchu ychwanegol hwnnw pan fyddwch yn pacio, ac mae’n syml ac yn gyfleus.

Casgliadau Wythnosol wrth Ymyl y Ffordd

Oeddech chi’n gwybod y gellir ailgylchu’r rhan fwyaf o wastraff cartref gan ddefnyddio eich casgliadau ailgylchu ymyl y ffordd wythnosol?  Gwnewch ddefnydd llawn o’ch casgliadau rheolaidd yn y cyfnod cyn i chi symud.

Ewch i https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Sbwriel-ac-ailgylchu/Pryd-gaiff-fy-miniau-eu-casglu/Pages/default.aspx neu lawrlwythwch yr ap Cardiff Gov i gael gwybod beth sy’n cael ei gasglu, a’ch dyddiadau casglu olaf.

Cofiwch, ni fydd unrhyw ailgylchu a gwastraff a roddir ar y palmant y tu allan i’r dyddiadau hyn yn cael eu casglu.

Rhowch – peidiwch â’i daflu!

Rhowch unrhyw eitemau y gellir eu hailddefnyddio neu fwyd nad yw’n ddarfodus i elusennau lleol.  Chwiliwch am fannau rhoi lleol i ddarganfod sut a ble i roi eitemau neu dewch â’ch eitemau i fannau rhoi Caru Caerdydd Cyn i Chi Fynd.

Dillad ac eitemau bach eraill -Mae yna fannau rhoddi ar draws y ddinas gan gynnwys ar gampysau eich prifysgol.

Gellir gadael bwyd nad yw’n ddarfodus a bagiau plastig o ansawdd da yn y rhan fwyaf o archfarchnadoedd neu yn y digwyddiadau ailgylchu dros dro rhwng 17 a 28 Mehefin (gweler y manylion isod am amseroedd a lleoliad).

Ar gyfer eitemau swmpus fel dodrefn, setiau teledu neu offer mawr – Bydd angen i chi wneud trefniadau gydag elusen ymlaen llaw ar gyfer eitemau swmpus fel dodrefn, setiau teledu neu offer mawr.

Cysylltwch â siop YMCA Rhodfa Colchester drwy e-bostio Cardiff.ColchesterShop@ymca.org.uk neu ffonio 029 2049 5114.

Cysylltwch â Sefydliad Prydeinig y Galon drwy fynd i https://www.bhf.org.uk/shop/donating-goods/book-furniture-collection-near-me neu cysylltwch â siop Heol y Crwys yn uniongyrchol drwy ffonio 029 2060 0070.

Gellir rhoi beics i Weithdy Beiciau Caerdydd, prosiect ailgylchu beiciau dielw yn Uned 9 Gweithdai Gabalfa, CF14 3AY (y tu ôl i’r siop fawr Aldi oddi ar Rhodfa’r Gorllewin). Neu ewch i https://www.cardiffcycleworkshop.org.uk/ i gael rhagor o wybodaeth.

Digwyddiadau Ailgylchu Dros Dro

Dod ag eitemau i ddigwyddiad dros dro aligylchi.

Nid oes angen apwyntiad a gallwch alw heibio un o’r digwyddiadau hyn gydag unrhyw un o’r eitemau canlynol:

 • Eitemau trydanol bach*
 • Dillad a thecstilau
 • Llyfrau / CDs / DVDs
 • Ceramig (platiau, cwpanau ac ati)
 • Potiau, sosbenni, cyllyll a ffyrc, cyllyll(metel)
 • Batris cartref
 • Rhoddion bwyd (o fewn eu dyddiad, heb fod yn ddarfodus)

*Mae’n ddrwg gennym, ni allant dderbyn oergelloedd / rhewgelloedd, setiau teledu, sgriniau cyfrifiadurol, offer mawr e.e. peiriannau golchi llestri, peiriannau golchi dillad, ac ati.

DYDDIADAU: 17-21 Mehefin y 23-28 Mehefin

AMSER: 10:00am-3:00pm

LLEOLIAD: Cornel Miskin Street a Heol Salisbury, y tu allan i’r siopau ac ochr arall i’r ffordd o Misfits.

MAP: https://goo.gl/maps/eNLUB1QVNkvyxrUi8

Gellir cyrraedd y lleoliad mewn car, ar feic neu ar droed.

Bagiau glas ar gyfer sbwriel ychwanegol

Os oes gennych wastraff ychwanegol na ellir ei ailgylchu, gallwch brynu rholyn o fagiau glas. Llenwch y bagiau glas gyda gwastraff na ellir ei ailgylchu, a’u rhoi wrth ymyl y ffordd i’w casglu ar unrhyw ddiwrnod gydol mis Mehefin.

I brynu bagiau a threfnu casgliad, e-bostiwch nsofficerenquiry@cardiff.gov.uk

Ewch i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Gallwch hefyd drefnu apwyntiad am ddim i ymweld â Chanolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref Ffordd Lamby neu Clos Bessemer. Efallai y bydd apwyntiadau ar yr un diwrnod ar gael, ond mae’n well trefnu ymlaen llaw.

Derbynnir ystod eang o eitemau ond cofiwch NA fydd y bagiau gwastraff du cymysg yn cael eu derbyn yn y canolfannau ailgylchu.

I ddarganfod beth allwch chi fynd ac i drefnu ymweliad, defnyddiwch yr ap Cardiff Gov neu ewch i www.cardiff.gov.uk/Canolfannau-Ailgylchu

Gwastraff Swmpus

Os oes gennych wastraff swmpus fel dodrefn neu offer mawr, mae angen i chi drefnu casgliad swmpus. Gellir codi tâl am rai eitemau, ac mae’n hanfodol trefnu casgliadau ymlaen llaw.

I ddarganfod beth allwch chi fynd ac i drefnu ymweliad, defnyddiwch yr ap Cardiff Gov neu ewch i www.cardiff.gov.uk/Casgliadau-eitemau-swmpus

Ailgylchwch a dim gwastraff ochr os gwelwch yn dda

Dylid rhoi unrhyw eitemau y gellir eu hailgylchu yn y cynhwysydd ailgylchu cywir ac nid yn eich bin du na’ch bagiau glas.

Dylai eitemau ailgylchadwy sych fel papur, cardfwrdd, tuniau, caniau diod, poteli plastig neu wydr a chynwysyddion plastig fynd i mewn i’r bagiau gwyrdd a dylai gwastraff bwyd fynd i mewn i’ch cadi bwyd.

Cesglir eich bagiau gwyrdd a’ch cadi bwyd bob wythnos am ddim!

Cofiwch, NI ddylai bagiau du ac eitemau swmpus gael eu gadael wrth ymyl eich biniau neu o flaen eich cartref.  Gallai hyn arwain at hysbysiad cosb benodedig o £100 neu erlyniad.

Bydd gan eich neuaddau preswyl ei drefniadau ei hun i gasglu gwastraff ychwanegol pan fyddwch yn symud, felly siaradwch â’ch darparwr i ddarganfod sut y gallwch ailgylchu mwy a gwastraffu llai.

 

Neuaddau Preswyl Prifysgol Caerdydd

NEGES ATGOFFA BWYSIG

Mae’r canllawiau hyn yn berthnasol i waredu eiddo personol yn unig. Peidiwch â thynnu unrhyw eitemau sy’n eiddo i Brifysgol Caerdydd, fel dodrefn ac eitemau trydanol.

Myfyrwyr sy’n byw yn Neuaddau Preswyl Prifysgol Caerdydd

Gellir rhoi unrhyw eitemau y gellir eu hailddefnyddio ym mhwyntiau rhoi British Heart Foundation yn y neuaddau preswyl. Cymerwch olwg ar y posteri yn eich llety a’ch mannau cymunedol i ddod o hyd i’ch pwynt rhodd agosaf neu, fel arall, holwch yn y dderbynfa.

Gallwch roi:

 • Dillad
 • Esgidiau
 • Llestri fel powlenni, platiau a mygiau
 • Pethau trydanol bach fel lampau, gwyntyllau
 • Llyfrau
 • Teganau

Mae’r eitemau NA FYDD yn cael eu derbyn yn cynnwys:

 • Bwyd
 • Duvets
 • Gobenyddion
 • Cyllyll

Cyfeiriwch at y canllawiau gwastraff ac ailgylchu yn eich cegin i waredu unrhyw beth na ellir ei roi.

Os ydych yn byw mewn tŷ a reolir gan Brifysgol Caerdydd, cyfeiriwch at y canllawiau ar gyfer Tai a Fflatiau uchod.

 

Neuaddau Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Os ydych yn byw yn y neuaddau ym Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, gallwch roi eitemau amldro a bwyd nad wy’n ddarfodus ym man rhoi Caru Caerdydd Cyn i Chi Fynd yn eich adeilad. Gofynnwch i rywun yn nerbynfa eich neuaddau ble mae’r man rhoi.

Gallwch roi:

 • Dillad
 • Esgidiau
 • Llestri fel powlenni, platiau a mygiau
 • Eitemau trydanol bach fel lampau, ffaniau
 • Llyfrau
 • Teganau

Mae’r eitemau NA FYDD yn cael eu derbyn yn cynnwys:

 • Bwyd
 • Duvets
 • Clustogau

Os hoffech roi eitemau mawr fel dodrefn, offer mawr neu feiciau, siaradwch â rhywun wrth eich derbynfa, fel y gallant drefnu i’r eitemau hyn gael eu casglu ar wahân.

Am resymau diogelwch, rhowch unrhyw eitemau miniog fel cyllyll a ffyrc yn y blwch casglu eitemau miniog ac nid y bin rhoi mawr.

 

Prifysgol De Cymru

 Myfyrwyr PDC yng Nghaerdydd – mae pwyntiau rhoi Sefydliad Prydeinig y Galon yn y Campws Atrium. Siaradwch â’r tîm yn y dderbynfa a fydd yn eich cyfeirio at leoliadau’r pwyntiau rhoi.

 

 Neuaddau Preswyl Preifat

 Os ydych chi’n byw yn unrhyw un o’r neuaddau a reolir yn breifat, gallwch roi eitemau y gellir eu hailddefnyddio ym mhwyntiau rhoi Sefydliad Prydeinig y Galon yn eich adeilad (yn nhrefn yr wyddor):

 • Adam Street Garden
 • Alwyn Court
 • Arofan House
 • Blackweir Lodge
 • Bridge Street Exchange
 • Cambrian Point
 • Clodien House
 • Crown Place
 • Fflatiau Northgate House
 • Lumis Living
 • North Court
 • Severn Point
 • Summit Place
 • The Bakery
 • The Fitzalan
 • Tŷ Pont Hearn
 • Vita Caerdydd
 • West Wing
 • Windsor House

 Os ydych yn byw mewn neuadd preswyl preifat arall nad yw wedi’i rhestru, siaradwch â derbynfa eich neuadd i ddarganfod sut y gallwch roi eitemau a chael gwared ar unrhyw wastraff wrth symud allan.

© Llety Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd