Cyn dechrau chwilio

Cyn chwilio am dŷ mae’n syniad da meddwl am:

Y math o eiddo

Ydych chi’n chwilio am fflat hunangynhwysol, tŷ a rennir, fflat un ystafell wely, neuaddau preifat ac ati.

Lleoliad a mynediad i’r Brifysgol

Pa mor agos yw’r siopau lleol ac adeiladau’r Brifysgol? Ydy’r ardal yn ddiogel?

Cost

Beth allwch chi ei fforddio? Edrychwch ar ambell dŷ er mwyn cael syniad o rent yr ardal. Dydy’r rhan fwyaf o dai ddim yn cynnwys biliau yn y rhent. Gofynnwch i’r asiantaeth gosod tai neu landlord a yw biliau wedi’u cynnwys. Os ydynt, sicrhewch fod hynny wedi’i ysgrifennu yn y cytundeb tenantiaeth.

Byw gyda phobl eraill

Faint o bobl ydych chi am fyw gyda nhw? Fyddech chi’n gallu cyd-fyw â nhw? Rhaid i chi fyw gyda nhw tan ddiwedd y contract, felly mynegwch eich barn.

Dodrefn ac offer

Oes gan yr eiddo beiriant golchi, desg ac ati? Oes ganddo deledu a phwyntiau cyswllt band eang?

© Llety Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd