Llety Caerdydd: COVID-19

Mae symud allan o’ch tŷ myfyrwyr yn wahanol i symud allan o neuaddau myfyrwyr. Bellach, mae gennych dŷ i’w lanhau, ei drefnu a’i bacio yn hytrach nag un ystafell yn unig. Ond does dim rhaid i chi wneud hyn ar eich pen eich hun; rydych chi a’ch cyd-letywyr yn rhannu’r tŷ, felly dylech rannu’r gwaith. Mae’n bwysig gwneud hyn os ydych am gael eich blaendal llawn yn ôl.

Rhowch gynnig ar ein Rhestr wirio symud allan (70kb PDF) i wneud yn siŵr eich bod yn cynnwys popeth.

 

Ydych chi wedi cofio…

Beth i’w wneud…

Wedi gwneud?

Rhent – Ydych chi wedi talu eich rhent i gyd? Sicrhewch fod eich landlord wedi cael yr holl rent os nad ydych yn siŵr.
Bond/Blaendal – Ydych chi’n gwybod beth yw rhif adnabod eich blaendal a manylion lle mae eich bond wedi ei ddiogelu? Mae tri chynllun blaendal posibl. Edrychwch ar eich contract tenantiaeth a’r blwch post e-bost i gael y manylion. Os nad ydych yn siŵr, holwch eich landlord neu cysylltwch â’ch Gwasanaeth Blaendaliadau Tenantiaeth.
Rhestr Eiddo – Ydych chi wedi gwirio’r rhestr eiddo a lenwyd gennych pan wnaethoch symud i mewn? Chwiliwch am ddifrod nad oedd yno pan wnaethoch chi symud i mewn. Gwiriwch y rhestr eiddo gyda’ch landlord.  Trefnwch ddyddiad archwilio. Cysylltwch â’ch Gwasanaeth Diogelu Blaendaliadau Tenantiaeth os oes unrhyw anghytundeb yn codi ynglŷn â’r blaendal/bond.
Glanhau– Ydych chi wedi gadael yr eiddo mewn cyflwr glân? Glanhewch bob ardal yn drylwyr i sicrhau eich bod yn cael eich blaendal yn ôl. Rhannwch ddyletswyddau rhwng eich cyd-letywyr. Edrychwch ar y rhestr eiddo i weld beth mae angen ei wneud.
Ailgylchu a Sbwriel –Ydych chi wedi symud yr holl wastraff/eitemau i’w hailgylchu o’r eiddo a’r ardd flaen a chefn?

 

Ewch i: https://www.cardiffdigs.co.uk/cy/gwastraff-ac-ailgylchu/i weld pryd mae eich diwrnod casglu neu lawrlwythwch app “Cardiff Gov” i gael negeseuon atgoffa am ddim – yn aml bydd diwrnodau casglu’n newid adeg gwyliau’r banc.

Rhowch y gwastraff/eitemau i’w hailgylchu ar y palmant y tu allan i’ch eiddo erbyn 6am ar y diwrnod casglu (ond nid cyn 4.30pm y prynhawn cynt).

Post – Ydych chi wedi newid eich cyfeiriad nôl i’ch cartref teuluol ar gyfer yr haf? Cysylltwch â’ch meddygon, eich banc, eich cwmni ffôn symudol, eich ffrindiau, eich teulu, y DVLA, a’ch cyflogwr.
Allweddi – Ydych chi wedi dychwelyd eich allweddi i’ch landlord/asiant gosod? Rhowch yr allweddi i’r landlord/asiantaeth gosod tai yn ystod yr archwiliad cyn symud allan.
Biliau – Nwy, trydan a dŵr Sicrhewch eich bod wedi talu biliau sy’n weddill. Cymerwch ddarlleniadau mesuryddion a rhoi gwybod i gwmnïau cyfleustodau am y dyddiad symud allan.
Trwydded Deledu – A ydych wedi dweud wrthynt eich bod yn symud allan? Gallech chi fod yn gymwys i gael ad-daliad rhannol! Sicrhewch eich bod yn diweddaru eich manylion ar www.tvlicensing.co.uk

© Llety Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd