Eich Meddwl

Your mindWrth astudio am radd, gall pethau fynd yn drech arnoch.

Os ydych chi dan straen neu’n poeni, neu angen rhywfaint o help llaw, mae digon o bobl y gallwch siarad â nhw. Mae eich Prifysgol ac Undeb y Myfyrwyr yn cynnig gwasanaethau gwrando a gwybodaeth a all eich helpu pan fyddwch mewn angen.

Cofiwch am y bobl sydd o’ch cwmpas pan fydd angen help neu gyngor arnoch; teulu, ffrindiau, cydweithwyr, staff a darlithwyr yn eich Prifysgol ac Undeb y Myfyrwyr.

Prifysgol Caerdydd

Mae’r Ganolfan Cyngor a Chynrychiolaeth (ARC) yn rhoi gwybodaeth, cyngor, cynrychiolaeth a chymorth cyfrinachol i fyfyrwyr yn rhad ac am ddim. Gall gynnwys sawl maes, megis tai, academia, arian a materion yn ymwneud â defnyddwyr.

Mae wedi’i lleoli ar drydydd llawr Undeb y Myfyrwyr ac mae’n annibynnol ar y Brifysgol. Delir â phob achos yn hollol gyfrinachol.

I gael rhagor o wybodaeth, help neu gyngor, galwch draw rhwng 10am a 3pm, ffoniwch 029 2078 1410 neu e-bostiwch advice@cardiff.ac.uk

Cynhelir sesiynau ac apwyntiadau cyngor yng Nghampws y Mynydd Bychan bob dydd Llun. Ffoniwch 029 2078 1410 neu e-bostiwch advice@cardiff.ac.uk i wneud apwyntiad.

Mae’r Ganolfan Cymorth Myfyrwyr yn cynnig gwasanaethau amrywiol gyda’r nod o helpu myfyrwyr a rhoi cyngor iddynt. Mae’n cynnig cyngor ymarferol ac arweiniad mewn sawl maes. Mae gwasanaethau cwnsela ar gael hefyd.

Mae wedi’i lleoli ym Mhlas-y-Parc ac ar Gampws y Mynydd Bychan. Ewch i http://www.cardiff.ac.uk/studentsupport/virtualtour/welcome/index.html i gael rhagor o wybodaeth.

Cymorth Myfyrwyr Parc Cathays
50 Plas-y-Parc
CF10 3AT
Ffôn: 02920 874844
E-bost: studentsupportcentre@cardiff.ac.uk

Ar agor:  9.30am – 4.30pm, dydd Llun i ddydd Gwener.

Cymorth Myfyrwyr Parc y Mynydd Bychan
2il Lawr
Tŷ Aberteifi
CF14 4XN
Ffôn: 02920 742070

Ar agor:  9am – 4.30pm, dydd Llun i ddydd Gwener

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Mae’r Gwasanaethau Myfyrwyr yn cynnig cymorth a chyngor diduedd a chyfrinachol yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr Prifysgol Fetropolitan Caerdydd ar faterion yn ymwneud â gyrfaoedd, cyllid ac iechyd. Mae hyn yn cynnwys gwasanaeth cwnsela am ddim sydd ar gael i holl fyfyrwyr Prifysgol Fetropolitan Caerdydd. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiad drwy alw draw i’r ganolfan Gwasanaethau Myfyrwyr yng nghampws Llandaf.

Maent wedi’u lleoli yng nghampysau Llandaf a Chyncoed. Mae’r ddwy ganolfan ar agor rhwng 9am a 4.30pm o ddydd Llun i ddydd Iau a rhwng 9am a 4pm ar ddydd Gwener.

 

Llandaf    Cyncoed
Y Ganolfan Myfyrwyr, Campws Llandaf, Caerdydd CF5 2SG

Ffôn: 029 2041 6170
Ffacs: 029 2041 6950

Bloc A, Cyncoed Road, Caerdydd CF23 6XD

Ffôn: 029 2041 6333
Ffacs: 029 2041 6984

E-bost: studentcounselling@cardiffmet.ac.uk

Prifysgol De Cymru

Mae siopau cyngor wedi’u sefydlu mewn campysau i roi help a chymorth i fyfyrwyr. Os ydych chi’n poeni, dan straen neu’n ansicr o ran beth y dylech ei wneud, ewch i’r siop a siaradwch â chynghorwr. Mae Siop Gyngor yr Atriwm ar y Llawr Daear. Y rhif ffôn yw 01443 668541 neu gallwch e-bostio cardiffadvice@southwales.ac.uk

Mae gwasanaethau cwnsela ar gael i holl fyfyrwyr Prifysgol De Cymru. Gall myfyrwyr wneud apwyntiad yng nghampws yr Atriwm. Mae’r Gwasanaeth Cwnsela wedi’i leoli ger Siop Gyngor CCI ar y llawr daear. Gallwch hefyd wneud apwyntiadau ar-lein drwy UniLife.

Mae Swyddogion Sabothol wedi’u lleoli yn Undeb y Myfyrwyr ac maent ar gael i’ch helpu a’ch tywys drwy broblemau sydd gennych yn y Brifysgol. Gall hyn fod yn unrhyw beth o broblemau academaidd i broblemau gyda’ch llety. Dysgwch fwy am dîm y Swyddogion Sabothol.

Gwasanaeth Cymorth Myfyrwyr Rhyngwladol

Gwasanaethau ar gyfer yr holl Brifysgolion

Mae Nightline Caerdydd yn wasanaeth gwrando a gwybodaeth a arweinir gan fyfyrwyr. Mae’r gwasanaeth ar gael i bob myfyriwr o Brifysgol Caerdydd, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd a Phrifysgol De Cymru. P’un a ydych am gael sgwrs gyda rhywun neu am gael cyngor ar eich astudiaethau, gallwch ffonio’r gwirfoddolwyr cyfeillgar yn Nightline, a fydd yn barod i wrando.

Ffoniwch: 029 2087 0555, 8pm – 8am yn ystod y tymor.

Yn ogystal â gwasanaeth ffôn, mae Nightline hefyd yn cynnig Gwasanaeth Negeseua Gwib sydd ar gael o 8pm-12am bob nos yn ystod y tymor.

 

Mae’r Samariaid yn cynnig cymorth emosiynol a gwasanaeth ffôn 24 awr bob diwrnod o’r flwyddyn. Mae ganddynt Gangen hefyd yng Nghaerdydd, felly gallwch siarad â rhywun wyneb yn wyneb. Nid oes angen apwyntiad, ac mae’r Gangen ar agor i bawb rhwng 9am a 9pm bob dydd, ac eithrio dydd Llun, 3pm-9pm, a dydd Sadwrn, 12pm-6pm.

Ffoniwch: 08457 90 90 90

E-bost: jo@samaritans.org

Cyfeiriad:75 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Caerdydd, CF11 9AF

Mae’r Cyfeiriadur Cwnsela yn wasanaeth cyfrinachol sy’n annog y rheiny mewn angen i geisio cymorth. Gallwch fynd i’w gwefan, nodi cod post a dod o hyd i gwnselydd neu seicotherapydd cymwys gerllaw sy’n arbenigo yn y maes angen. Mae’r wefan hefyd yn gwasanaethu fel hyb gwybodaeth i bobl ddarllen erthyglau a newyddion am iechyd meddwl, yn ogystal â dod o hyd i ddigwyddiadau lleol.

© Llety Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd