Cofrestru â Meddyg

P’un a ydych yn byw mewn neuadd neu dŷ preifat yng Nghaerdydd, mae angen i chi gofrestru â Meddyg cyn gynted ag y byddwch yn cyrraedd.

Dylech gysylltu â phractis o’ch dewis (sydd yn eich dalgylch) cyn gynted â phosibl i gofrestru neu i ofyn am ragor o wybodaeth. Peidiwch ag aros tan eich bod yn sâl cyn cofrestru – gwnewch hynny cyn gynted â phosibl pan fyddwch yn cyrraedd yng Nghaerdydd i sicrhau y gallwch ddefnyddio gwasanaethau pan fydd eu hangen arnoch.

 

Eich meddygfa agosaf

Gallwch ddod o hyd i’ch meddygfa agosaf a rhestr o wasanaethau lleol defnyddiol eraill drwy nodi eich cod post.

Pan fyddwch yn symud i bractis newydd, bydd angen i chi fynd â cherdyn meddygol y GIG gyda chi. Mae hwn yn cynnwys manylion eich practis presennol a’ch rhif GIG, a bydd yn gwneud pethau’n haws i chi. Mae rhif y GIG yn sicrhau y bydd y practis newydd yn cael eich cofnodion meddygol yn gyflym.

Os nad oes gennych gerdyn y GIG, gallwch ofyn i’ch practis presennol am y rhif. Byddai’n syniad da i’w nodi, ynghyd â’ch enw a’ch cyfeiriad. Cadwch y wybodaeth hon yn ddiogel oherwydd bydd ei hangen arnoch pan fyddwch yn symud practis.

Os, am unrhyw reswm, na allwch gofrestru gyda phractis lleol, gallwch ffonio Canolfan Gwasanaethau Busnes (CGB) y GIG ar 01495 332000. Gall y CGB eich cyfeirio at bractis sy’n agos at eich cartref.

I gael gwybodaeth am:

 • feddygfeydd,
 • deintyddion,
 • optegwyr, a
 • fferyllfeydd lleol

Ewch i www.cardifflhb.wales.nhs.uk

I gael gwybodaeth am faterion eraill yn ymwneud ag iechyd, ewch i:

www.nhsdirect.wales.nhs neu www.nhs.uk

Methu dod o hyd i bractis?

Os na allwch gofrestru gyda meddyg yn eich ardal chi, e-bostiwch gprequestse@bsc.wales.nhs.uk gyda’ch enw llawn, dyddiad geni, cyfeiriad blaenorol, cyfeiriad presennol ac enw a chyfeiriad eich meddygfa bresennol. Os ydych newydd symud i’r DU, nodwch y dyddiad y daethoch i’r DU a’r wlad y cawsoch eich geni ynddi. Yna bydd y ganolfan yn anfon cyfeiriad practis i chi gofrestru gyda ef, ac unrhyw wybodaeth arall sydd ei hangen arnoch.

Symud i ffwrdd?

Os ydych yn symud tŷ mae angen i ofyn i’ch meddygfa a oes angen i chi newid meddygfa, oherwydd efallai y byddwch yn symud y tu allan i’r dalgylch.

 

Gwasanaeth Iechyd y Brifysgol

Yn ogystal â gwasanaethau meddygfeydd lleol, gall myfyrwyr gael cyngor, cymorth a thriniaethau gan Wasanaeth Iechyd y Brifysgol. Fodd bynnag, nid yw Gwasanaeth Iechyd y Brifysgol yn cynnig gwasanaethau meddygfeydd llawn; felly mae’n bwysig i chi gofrestru â meddyg lleol pan fyddwch yn cyrraedd yng Nghaerdydd. Mae manylion Canolfan Iechyd y Brifysgol isod.

Prifysgol Caerdydd

Argymhellir i fyfyrwyr gofrestru gyda Meddyg Teulu, neu i fynd i’r adran Damweiniau ac Achosion Brys os oes ganddynt gyflwr iechyd brys a/neu sy’n berygl bywyd. Mae gan bob adran/ysgol swyddogion cymorth cyntaf cymwys ar gyfer argyfyngau yn ystod oriau swyddfa.

Gallwch gael rhestr o feddygfeydd lleol ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Caerdydd gan Ganolfan Cyngor a Chynrychiolaeth Undeb y Myfyrwyr.

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Mae dwy Ganolfan Feddygol y gall myfyrwyr Prifysgol Fetropolitan Caerdydd eu defnyddio. Mae nyrsys yno i roi help a chyngor i fyfyrwyr ar faterion yn ymwneud ag iechyd. Mae’r gwasanaeth ar gael yn ystod y tymor, ac nid oes angen trefnu apwyntiad.

Gall myfyrwyr yng nghampws Cyncoed ymweld â nyrs yn Nhŷ Warwick rhwng 8.45am a 4.15pm o ddydd Llun i ddydd Iau a rhwng 8.45am a 3pm ar ddydd Gwener. Ffoniwch 02920 416175 i siarad â nyrs.

Gall myfyrwyr yng nghampws Gerddi Howard ymweld â nyrs yn ystafell 1.15 rhwng 10am ac 1pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.  Ffoniwch 029 2041 6177 i siarad â nyrs.

Prifysgol De Cymru

Mae gan Ganolfan Iechyd Llanedern safle yn yr Atriwm, ac mae’n cynnal sesiynau galw heibio rheolaidd. Cysylltwch â Chanolfan Iechyd Llanedern, Canolfan Maelfa, Llanedern, CF23 9PN ar 029 2073 1671 i drefnu apwyntiad yn yr Atriwm.

Mae’r gwasanaeth ar agor i holl fyfyrwyr Prifysgol De Cymru ac eithrio Neuadd Plasgwyn, a gwmpesir gan Feddygfa Llandaf. Os na all myfyrwyr drefnu apwyntiad yn yr Atriwm, gallant fynd i Ganolfan Iechyd Llanedern.

Mae angen i fyfyrwyr lenwi ffurflen gofrestru yn Siop Gyngor yr Atriwm.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i http://health.glam.ac.uk/

Gallwch gael rhagor o fanylion gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

 

Pigiad ffliw

Yn ystod y Gaeaf, cynigir pigiad rhag y ffliw i’r rheiny sydd fwyaf mewn perygl o ddal y firws.

Mae cael pigiad rhag y ffliw yn syml. Trefnwch apwyntiad yn eich meddygfa leol heddiw.

Mae rhai fferyllfeydd lleol hefyd yn cynnig pigiad rhag y ffliw i’r rheiny sy’n wynebu’r perygl mwyaf.

Ydych chi’n un o’r rheiny?

Y myfyrwyr swydd fwyaf mewn perygl o ddal y ffliw yw:

 • myfyrwyr ag asma (neu’r rheiny sy’n defnyddio anadlyddion ataliol)
 • myfyrwyr â chlefyd siwgr
 • myfyrwyr â chlefyd yr arennau
 • myfyrwyr ag anhwylder yr iau/afu
 • gofalwyr cofrestredig (neu’r rheiny sy’n byw gartref)
 • myfyrwyr beichiogmyfyrwyr ag HIV/AIDS
 • myfyrwyr sy’n defnyddio moddion a all arwain at system imiwnedd wan

Mae’n bwysig eich bod yn amddiffyn eich hun ac eraill o’ch cwmpas rhag firws y ffliw er mwyn osgoi unrhyw gymhlethdodau yn y dyfodol.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Cymorth brys

Ffoniwch 999 a gofynnwch am ambiwlans mewn argyfwng neu os oes gennych salwch lle mae eich bywyd yn y fantol. Er enghraifft, os oes gennych boen ddifrifol yn y frest, os ydych yn cael problemau anadlu difrifol, os ydych yn gwaedu’n ddifrifol neu os yw rhywun yn anymwybodol (nid yw’r rhestr hon yn gynhwysfawr).

Ewch i Uned Damweiniau ac Achosion Brys Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd os oes gennych salwch acíwt megis poen yn y frest, problemau anadlu neu anaf poenus a ddigwyddodd lai na deuddydd yn ôl.

Gall eich meddyg a fferyllwyr lleol gynnig cyngor ar feddyginiaethau a dulliau atal cenhedlu brys i chi.

Mae Galw Iechyd Cymru yn cynnig gwybodaeth a chyngor ar ofal iechyd a chymorth brys ar y wefan http://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/ a dros y ffôn ar 0845 4647

© Llety Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd