Diogelwch yn y Cartref

De Cymru yw un o’r llefydd mwyaf diogel i astudio yn y Du, ac rydyn ni am iddos aros felly.

Cloi drysau a ffenestri

Mae llety myfyrwyr yn aml yn darged deniadol i ladron. Meddyliwch am y peth: 5 myfyriwr – 5 ystafell wely yn llawn dyfeisiau a phethau drud. Ar ben hyn, mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr allan drwy’r dydd (a’r nos), sy’n ei gwneud hi’n hawdd i ladron bachu cyfle.

 • Peidiwch â rhoi eich enw na’ch cyfeiriad ar allweddi eich tŷ
 • Os oes gennych gât neu fynediad cefn, gwnewch yn siwˆr ei fod ar gau ac yn ddiogel drwy’r amser
 • Gwnewch yn siwˆ r bod pob drws a ffenestr wedi eu cloi pan fyddwch yn gadael y tŷ.
 • Peidiwch â chuddio allweddi sbâr o dan fat y drws ffrynt nac mewn llefydd eraill y tu allan i’r tŷ
 • Rhowch eiddo gwerthfawr i gadw ac o’r golwg o’r ffenestri
 • Os ydych yn mynd adref yn ystod y gwyliau, ewch â’ch eiddo gwerthfawr gyda chi a gwnewch yn siŵr bod popeth ar glo

COFIWCH: #CLOICUDDIOCADW

Diogelwch Tân

Ni ddylai unrhyw un anwybyddu’r perygl o dân yn ei gartref. Mae myfyrwyr yn aml yn byw mewn tai a rennir – gall tai amlfeddiannaeth fel hyn gynyddu’r perygl o dân. Dilynwch yr awgrymiadau hyn i leihau’r perygl o dân yn eich cartref chi.

 • Dydd Mawrth Mwg. Cofiwch brofi eich larymau mwg bob wythnos – mae Dydd Mawrth Mwg yn ffordd dda o gofio i brofi eich larymau. Dylai fod larwm ar bob llawr o’r adeilad, yn ddelfrydol yn y cyntedd neu ar y landin. Gwnewch yn siŵr fod eich larymau’n gweithio – arhoswch am y bîp!
 • Cynllunio dihangfa. Gofynnwch i chi’ch hun, pe bai tân yn eich cartref, sut fyddech chi’n dianc? Mae’n bwysig i chi wybod yr ateb i hyn. Cofiwch gadw’r cynteddau, y grisiau a’r drysau’n glir – gallai’r rhain eich helpu i ddianc mewn argyfwng.
 • Byddwch yn ofalus yn y gegin. Peidiwch â choginio dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau. Maent yn amharu ar eich symudiadau. Byddai’n well mynd i siop cludfwyd ar y ffordd adref. Peidiwch â rhoi dŵr ar fraster sy’n llosgi, symud sosban sy’n llosgi na thynnu eich llygad oddi ar fwyd sy’n coginio – byddai gwneud hyn yn eich rhoi mewn perygl.
 • Cymerwch ofal â chanhwyllau. Peidiwch â gadael canhwyllau heb oruchwyliaeth a gwnewch yn siŵr nad ydynt yn agos at rywbeth a allai fynd ar dân. Os ydych yn defnyddio canhwyllau bach, rhowch nhw mewn daliwr canhwyllau.
 • Ydych chi’n smygu? Peidiwch â smygu yn y gwely – mae’n hawdd cwympo i gysgu heb sylwi bod sigarét yn dal i losgi. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ei ddiffodd yn llwyr.

Os bydd tân, PEIDIWCH â cheisio ei ddiffodd eich hun. Ewch allan – arhoswch allan a ffoniwch 999!

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn cynnig Archwiliadau Diogelwch Tân y Cartref am ddim. Gallant hefyd osod larymau mwg yn eich eiddo am ddim. I drefnu ymweliad, ffoniwch 0800 169 1234, neu gallwch gael rhagor o wybodaeth ar y wefan.

Diogelwch Nwy

Y Gofrestr Diogelwch Nwy yw’r rhestr swyddogol o beirianwyr nwy sy’n gymwys i weithio’n ddiogel ac yn gyfreithlon ar offer nwy. Mae wedi disodli cofrestriad CORGI. Dim ond peiriannydd ar y gofrestr Diogelwch Nwy ddylai osod, trwsio neu wasanaethu offer nwy.

Landlordiaid sy’n gyfrifol am ddiogelwch nwy.  Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i’ch landlord gadw’r holl offer nwy a roddir i chi mewn cyflwr da. Mae’n rhaid iddo drefnu i beiriannydd ar y gofrestr Diogelwch Nwy gynnal prawf diogelwch nwy bob 12 mis a rhoi copi o gofnod diogelwch nwy y landlord i chi.

Cofiwch wneud y canlynol bob amser

• Gofynnwch am gofnod diogelwch nwy cyfredol y landlord cyn i chi symud i mewn.

• Cydweithredwch â’ch landlord a gadewch beiriannydd cofrestredig i mewn pan fydd angen cynnal prawf neu wasanaethu diogelwch nwy.

• Cadarnhewch gerdyn adnabod unrhyw beiriannydd nwy sy’n dod i wneud gwaith yn eich cartref. Mae’n rhaid i’r peiriannydd fod ar y gofrestr Diogelwch Nwy.

Gall offer nwy sydd heb ei osod a’i wasanaethu’n gywir achosi gollyngiadau nwy, tanau, ffrwydradau a gwenwyno carbon monocsid. Nwy gwenwynig yw carbon monocsid sy’n gallu lladd yn gyflym heb unrhyw rybudd. Dysgwch chwe phrif arwydd a symptom gwenwyno carbon monocsid – cur pen, pendro, cyfog, diffyg anadl, cwympo a cholli ymwybyddiaeth.  Peidiwch â chamgymryd y symptomau am hangofyr.

Os ydych chi’n credu bod offer nwy yn ddiffygiol, diffoddwch ef a rhowch wybod i’ch landlord yn syth. Mewn argyfwng, ffoniwch y llinell gymorth nwy mewn argyfwng ar 0800 111 999. Os ydych chi’n teimlo’n sâl, ceisiwch help meddygol ar unwaith.

Am ragor o wybodaeth, darllenwch y Canllaw ar Diogelwch Nwy hwn i Fyfyrwyr, ewch i www.GasSafeRegister.co.uk neu ffoniwch 0800 408 5500.

 

Carbon monoxide

Beiciau

Mae beicio yn ffordd economaidd iawn o deithio o gwmpas ac mae’n bwysig eich bod yn cadw eich beic yn ddiogel.

Wrth brynu beic; gwnewch yn siwˆr eich bod yn cadw arian ar gyfer clo a chadwyn o ansawdd da, os yn bosibl clo D gradd Aur i’w wneud mor ddiogel â phosibl. Mae hefyd yn syniad da trefnu i yswirio a chofrestru eich beic yn www.immobilise.com

Ar ôl i chi gael eich beic newydd dylai gael ei storio mewn sied, garej neu wrthrych sefydlog arall diogel. Dylech ei gadw allan o olwg y cyhoedd a’i gadw ar glo hyd yn oed

Pan fyddwch allan ar eich beic yn hamddenol neu’n rhuthro i ddarlithoedd, cofiwch gloi eich beic yn ddiogel a chymerwch unrhyw ddarnau sy’n symud yn hawdd gyda chi. Dylech osgoi gadael eich beic mewn llefydd heb olau da neu mewn llefydd anghysbell.

Os caiff eich beic ei ddwyn cysylltwch â’r heddlu ar 101 ar unwaith. Mewn argyfwng, ffoniwch 999 bob amser.

Bydd cloi eich beic gyda chloeon o ansawdd da yn helpu i rwystro lladron bachu cyfle. Yn www.soldsecure.com mae llawer o gyngor ar gloeon addas ynghyd â system raddio efydd, arian ac aur. Mae cwmnïau yswiriant fel arfer yn argymell arian neu aur.

Cadw Eiddo’n yr Unfan

Cofrestrwch eich eiddo i gyd am ddim ar www.immobilise.com, a marciwch eich eiddo gyda phen UV – bydd hyn yn ein helpu i ddychwelyd eitemau atoch os byddant yn mynd ar goll neu’n cael eu dwyn.

Register all your possessions for free on www.immobilise.com

Seiberdroseddu

rhan fawr ym mywyd myfyrwyr. Felly p’un a ydych yn gwneud gwaith ymchwil ar gyfer eich astudiaethau, yn prynu llyfrau testun, neu’n cadw mewn cysylltiad â’ch ffrindiau, gwnewch yn siwˆr eich bod yn aros yn ddiogel ar y rhyngrwyd.

 • Defnyddiwch gyfrifiaduron diogel gyda’r feddalwedd diogelwch ddiweddaraf.
 • Defnyddiwch wefannau dibynadwy a chyfrifol yn unig i siopa; edrychwch am symbol y clo.
 • Cadwch fanylion mewngofnodi a chyfrineiriau yn breifat.
 • Peidiwch byth â rhannu manylion personol fel eich enw a’ch cyfeiriad ar-lein.
 • Cadwch bob cofnod o drafodion ar-lein.

101/999

Rydym am i chi gael profiad difyr a diogel fel myfyriwr yn Ne Cymru, a gobeithio y bydd y cyngor hwn yn ddefnyddiol i chi ar hyd y ffordd. Mae sawl ffordd i gysylltu â ni ac i gael rhagor o wybodaeth am gadw’n ddiogel.

Byddwch yn cwrdd â thîm plismona eich prifysgol ar y campws; maent yn gyfeillgar a bob amser yn hapus i helpu.

Maent hefyd yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd â myfyrwyr i drafod unrhyw faterion a all fod gennych – gofynnwch i’ch swyddog am ragor o fanylion.

Mewn argyfwng ffoniwch 999 bob amser ac 101 pan fydd llai o frys.

Gallwch ein dilyn ac anfon neges atom ar:

Instagram:

© Llety Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd