Diogelwch Personol

Ymwybyddiaeth Alcohol

Gwnewch yn siwˆr bod eich noson chi yn gofiadwy am y rhesymau cywir. COFIWCH..

 • Peidiwch ag yfed diodydd nad ydych wedi eu gweld yn cael eu harllwys, a chofiwch gadw llygad ar eich diod.
 • Cadwch at ardaloedd sydd wedi eu goleuo’n dda wrth gerdded rhwng tafarnau a chlybiau
 • Peidiwch byth â mynd adref gyda dieithriaid. Arhoswch gyda’ch ffrindiau pan fyddwch allan, a gwnewch yn siwˆr eich bod i gyd yn mynd adref gyda’ch gilydd
 • Osgoi Antherth Cyfreithlon Nid yw cyfreithlon yn golygu diogel www.talktofrank.com Gall sgîl-effeithiau a achosir gan gyffuriau cyfreithlon fod yr un peth â chyffuriau anghyfreithlon, a gallant fod yr un mor gaethiwus hefyd

 

Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru
Rhadffôn: 0808 808 2234
Neu tecstiwch DAN i: 81066
Darllenwch fwy yn:www.dan247.org.uk

Eiddo

Mae gliniaduron, llechi a ffonau symudol yn eitemau sydd wir eu hangen ar droseddwyr, yn ogystal â myfyrwyr. Meddyliwch am golli’r holl waith ar eich cyfrifiadur, a’r cysylltiadau sydd wedi eu storio ar eich ffôn – hunllef! Byddwch yn synhwyrol gyda’ch dyfeisiau a chadwch nhw yn ddiogel…

 • Peidiwch â chario eich gliniadur o gwmpas oni bai bod rhaid i chi. Cadwch ef o’r golwg yn ddiogel yn eich bag a pheidiwch byth â’i adael allan o’ch golwg.
 • Sicrhewch fod eich gliniadur wedi ei farcio gan ddefnyddio pen UV gyda chod post, rhif tyˆ, rhif myfyriwr a llythrennau blaen prifysgol arno. Hefyd actifadwch neu lawrlwythwch ddyfeisiau tracio ar eich ffonau a’ch cliniaduron.
 • Byddwch yn synhwyrol wrth ddefnyddio eich ffôn symudol yn gyhoeddus – peidiwch â’i arddangos yn ddiangen.
 • Cadwch gofnod o rif IMEI eich ffôn, sef cod unigryw a geir fel arfer y tu ôl i fatri eich ffôn. Os caiff eich ffôn ei ddwyn, sicrhewch eich bod yn ei ganslo gyda’ch darparwr rhwydwaith. Bydd hyn yn blocio’r cerdyn SIM.

Cofrestrwch eich eiddo i gyd am ddim ar www.immobilise.com, a marciwch eich eiddo gyda phen UV – bydd hyn yn ein helpu i ddychwelyd eitemau atoch os byddant yn mynd ar goll neu’n cael eu dwyn.

Register all your possessions for free on www.immobilise.com

Tacsi

Mae dau fath o gerbyd tacsi yng Nghaerdydd – Cerbydau Hacni a Cherbydau Llogi Preifat. Mae’n rhaid cael trwydded gan y Cyngor i’r ddau allu gweithredu’n gyfreithiol. Dysgwch fwy am y gwahanol fathau o dacsis.

Peidiwch â mynd i mewn i gerbyd didrwydded. Ceisiwch osgoi teithio ar eich pen eich hun, ond os ydych yn gwneud hynny, eisteddwch y tu ôl i’r gyrrwr bob amser.

Cynllun tacsi diogel – Os ydych yn fyfyriwr Prifysgol Caerdydd neu Brifysgol Metropolitan Caerdydd a heb arian i dalu am y siwrnai adref, gallwch ddefnyddio’r Cynllun Tacsis Diogel. Mae rhagor o wybodaeth am y cynllun ar gael ar wefan Undeb y Myfyrwyr:

Diogelwch Personol

Er bod digwyddiadau yn anghyffredin, mae ffyrdd y gallwch osgoi gwneud eich hun yn darged hawdd i droseddwyr…

 • Cariwch larwm diogelwch personol gyda chi pan fyddwch chi allan. Siaradwch â thîm plismona eich prifysgol neu swyddog lles yr Undeb Myfyrwyr am gyngor.
 • Os ydych allan yn cerdded ar eich pen eich hun, cadwch at ardaloedd prysur sydd wedi eu goleuo’n dda. Peidiwch â chymryd llwybrau byr peryglus trwy lonydd ac ardaloedd gwag.
 • Cynlluniwch ymlaen llaw. Mae angen i chi wybod ble i fynd, sut i gyrraedd yno a pwy sy’n cwrdd â chi yno. Cynlluniwch eich siwrnai adref bob amser, a rhowch wybod i’ch ffrindiau ble rydych chi.
 • Byddwch yn ymwybodol o’r hyn sy’n digwydd o’ch amgylch bob amser. Cofiwch y gall siarad ar y ffôn neu wrando ar gerddoriaeth dynnu eich sylw oddi wrth yr hyn sy’n digwydd o’ch cwmpas.
 • Cerddwch yn hyderus a pheidiwch â chario gormod ar unrhyw adeg. Ceisiwch gadw un llaw yn rhydd bob amser.
 • Peidiwch byth â derbyn lifft oddi wrth ddieithryn neu rywun nad ydych yn ei adnabod yn dda – dim ots pa mor flinedig, gwlyb neu hwyr ydych chi.
Rhowch wybod i’r heddlu am unrhyw ddigwyddiad, oherwydd gall hyn ei rwystro rhag digwydd i fyfyrwyr eraill.

© Llety Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd