Llety Caerdydd: COVID-19

Covid-19

Mis Mawrth 2020 oedd dechrau’r newid mwyaf arwyddocaol i’n ffordd o fyw, gweithio ac astudio mewn hanes diweddar oherwydd y pandemig Covid-19.

Os oes gennych gwestiynau yn ymwneud â’ch prifysgol yn benodol, mae Prifysgol CaerdyddPrifysgol Metropolitan Caerdydd a Phrifysgol De Cymru yn cynnig tudalennau gwe penodol i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Yma yng Nghymru, mae’r rheolau sydd ar waith i atal lledaeniad Covid-19 yn cael eu pennu gan Lywodraeth Cymru a gallant amrywio o ardaloedd eraill yn y Deyrnas Unedig.

Caiff y rheolau eu hadolygu a’u diweddaru’n rheolaidd felly mae’n bwysig i ni i gyd sicrhau ein bod yn cadw at y rhai diweddaraf.

Gallwch ddarllen am y rheolau cyfredol yma.

Mae cyfrifoldeb arnon ni i gyd i gadw pawb yn y gymuned yn ddiogel ac atal lledaeniad y feirws.  Y ffordd orau o wneud hyn yw cynnal pellter cymdeithasol a chadw 2 fetr ar wahân i bobl nad ydyn nhw’n rhan o’ch cartref, golchi’ch  dwylo’n rheolaidd am o leiaf 20 eiliad gyda sebon a dŵr a hunanynysu a chael prawf os byddwch yn datblygu symptomau.   Mae Cymru wedi cyhoeddi canllawiau iechyd a ffordd o fyw y gellir eu gweld yma ynghyd â chwestiynau cyffredin.  Gadewch i ni weithio gyda’n gilydd i Gadw Cymru’n Ddiogel.

Gallech hefyd lawrlwytho app Covid-19 GIG ar gyfer y siop Play neu App. Mae’r app hwn yn cynnig gwybodaeth ar symptomau, yn eich galluogi i drefnu prawf ac yn cefnogi’r system olrhain drwy roi gwybod i chi os dylech hunan-ynysu. Gallwch ddod o hyd i ragor o fanylion am sut mae’r app yn gweithio ar wefan Llywodraeth Cymru.

Rydym yn argymell cynllunio ymlaen llaw rhag ofn y dywedir wrthych i hunanynysu yn y dyfodol.  Nodwch rai “cyfeillion” hunanynysu sy’n gallu cadw mewn cysylltiad â chi a dod â chyflenwadau i chi os byddwch yn mynd yn sâl neu os gofynnir i chi ynysu.

Bydd amgylchiadau lle cewch eich cynghori i hunanynysu er mwyn diogelu rhag trosglwyddo’r feirws.  Os ydych chi’n byw mewn llety a rennir ac angen hunan-ynysu, dilynwch y canllawiau hyn os gwelwch yn dda.

Dyma symptomau COVID-19:
• Tymheredd uchel (twymyn)
• Peswch parhaus newydd
• Colli arogl neu flas.
Os ydych yn profi unrhyw un o’r symptomau hyn, rhaid i chi 
hunanynysu ar unwaith a threfnu prawf

Rhaid i chi ddweud wrth y rhai yr ydych yn rhannu llety â nhw os ydych yn hunanynysu. 

Ystyrir bod pobl sy’n byw mewn llety a rennir yn ystod pandemig y coronafeirws yn un aelwyd.  Mae hyn at ddibenion diogelu iechyd. Golyga hyn os oes gan unrhyw un sy’n byw yn eich llety a rennir, ac sy’n rhannu cyfleusterau gyda chi, symptomau’r coronafeirws neu os oes angen iddo hunanynysu, mae angen i bob un ohonoch hunanynysu.

Os ydych yn hunanynysu, rhowch wybod i’ch prifysgol er mwyn iddi allu rhoi gwybodaeth i chi am y gwasanaethau lles sydd ganddi ar waith.

Cymorth Iechyd Meddwl a Llesiant

Mae hwn yn gyfnod anodd iawn i fyfyrwyr ac ni waeth a ydych yn hunanynysu neu’n aros gartref i Gadw Cymru’n Ddiogel, mae gwasanaethau ar gael i roi cymorth iechyd meddwl. Os ydych yn cael trafferth, gofynnwch am help. Gallwch gael mwy o wybodaeth am wasanaethau cymorth lles Prifysgolion a’r GIG yma.

Mae Student Space yn wefan gymorth gan yr elusen iechyd meddwl Student Minds. Mae’n cynnig cyngor, gwybodaeth a gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr, yn benodol ar amgylchiadau’r pandemig.

Cludiadau bwyd

Yn dibynnu ar le rydych chi’n byw, efallai y gall eich Prifysgol gynnig dewisiadau i chi o ran danfon bwyd – mae gan rai neuaddau preswyl ddewisiadau cyflenwi bwyd ar waith.

Mae gan y rhan fwyaf o archfarchnadoedd mawr wasanaeth danfon i gartrefi, ond gall y galw fod yn uchel, felly mae’n synhwyrol cynllunio archeb ymlaen llaw.  Dyma restr o archfarchnadoedd sy’n cynnig cludo i’r cartref.

Os oes gennych ffrindiau neu os ydych wedi trefnu cyfaill hunanynysu sy’n gallu siopa ar eich rhan, mae Llywodraeth Cymru wedi darparu rhywfaint o wybodaeth am opsiynau talu ar gyfer siopa yn y gwahanol archfarchnadoedd.

Mae gan Gaerdydd ystod eang o opsiynau cludfwyd tecawê y gellir eu harchebu gan ddefnyddio apiau fel Just Eat, Deliveroo ac Uber Eats.  Mae rhai o’r gwasanaethau cludo hyn hefyd yn cynnig cludo nwyddau bwyd.

Mae gwefan Gwirfoddoli yng Nghaerdydd y Cyngor hefyd yn rhestru grwpiau, busnesau ac archfarchnadoedd lleol a all gynnig cymorth fel danfon bwyd.

Cofiwch: Os ydych yn hunanynysu ac yn archebu bwyd i’w ddanfon i’ch cartref, rhaid i chi roi gwybod i’r cwmni eich bod yn hunanynysu yn y nodiadau danfon. Bydd y gyrrwr yn gadael y bwyd wrth eich drws ffrynt neu wrth fynedfa eich adeilad i’w gasglu.  Os oes ffrind yn cludo eich nwyddau atoch, rhaid iddo hefyd adael y nwyddau y tu allan a peidio â mynd i mewn i ymweld

Wrth fynd i nôl eich nwyddau, cofiwch gadw pellter cymdeithasol o 2m bob amser, gwisgo gorchudd wyneb a golchi eich dwylo cyn ac ar ôl casglu eich nwyddau.

Efallai bod cwestiynau gan fyfyrwyr sy’n byw mewn llety rhent preifat yn ymwneud â’u sefyllfa tai.  Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno deddfwriaeth frys i amddiffyn tenantiaid a landlordiaid yn ystod y cyfnod hwn o newid.  Ar gyfer y wybodaeth ddiweddaraf yn ymwneud â llety rhent a Covid-19, cyfeiriwch at ganllawiau Llywodraeth Cymru.

Os ydych eisoes wedi llofnodi cytundeb tenantiaeth ar gyfer cartref a rentir yn breifat ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020/21, ac mae gennych gwestiynau am y cytundeb hwnnw neu eich amgylchiadau, mae ein partneriaid yn University Housing wedi rhoi’r wybodaeth hon at ei gilydd i’ch cynorthwyo.

Os ydych yn symud i’ch cartref ar gyfer y tymor newydd, edrychwch ar ein Rhestr Wirio Symud i Mewn  i’ch helpu i roi trefn ar bethau.

© Llety Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd